Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

[dane identyfikacyjne sprzedawcy]

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:........................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis